Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Резюме на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073  „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3000.00 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000.00 лева.
ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
Критерии за допустимост на кандидатите:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които:
1) са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) са микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
3) са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;
4) са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. ;
5) към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след
тази дата в резултат от епидемията от COVID-19;
6) не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Критериите се прилагат кумулативно.
ВАЖНО: Кандидатите следва задължително да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) и да НЕ са заявили желание да бъдат компенсирани по мярка 60/40.
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 

а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец.
б/ Декларация за финансовите данни – попълнена по образец.
в/ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец.
г/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не порано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.
д/ Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020.
е/ Счетоводен баланс (индивидуален) за 2016, 2017, 2018 г. и ако е приложимо за 2019 г. − Отчет за приходите и разходите, съдържащ и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2016, 2017, 2018 г. и за 2019 г.
− Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016, 2017, 2018 г. и за 2019 г.
ж/ Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)
з/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО (Столична община).
и/ Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата
й/ Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.

 

Свържете се с нас

Подобни статии