Безлихвени заеми

Правителството одобри програмата за безлихвени кредити за хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19″.  Тя е с бюджет от 200 милиона лева, разработена е от Българската банка за развитие.

I. Безлихвени кредити за лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица.

Бързите безлихвени заеми ще се отпускат от търговските банки. Държавата ще играе ролята на гарант през Българската банка за развитие (ББР), която ще бъде капитализирана за целта с 200 млн. лв. Отпуснатите безлихвени заеми се предвижда да бъдат вписвани в специално създаден за целта регистър, в който банките ще могат да проверяват дали лицето не е получило вече финансиране. Според условията на програмата едно лице ще може да кандидатства и получи само един кредит от всички банки, заявили участие да предоставят безлихвени кредити. Търговските банки не са задължени по никакъв начин да участват в тази програма на ББР. Все още не е ясен списъкът с банките, при които ще се предоставят заемите.

Основни изисквания към кандидата за получаване на безлихвен кредит са:

  • Лицето трябва да е в неплатен отпуск или да е Самоосигуряващ се;
  • Наличие на трудово правоотношение най-малко 6 месеца назад от момента на кандидатстване;
  • Лицето не трябва да има задължения в Централен кредитен регистър с просрочия над 90 дни.

Условия на кредита са следните:

  • Максимална сума за кандидатстване до 1500 лв. ;
  • Без лихви и такси;
  • Предоставяне на гратисен период от 6 до 12 месеца;
  • Максимален срок на изплащане 24 месеца;
  • Еднократно усвояване.
  1. Служители в неплатен отпуск

Всеки, който е в неплатен отпуск, заради извънредното положение може да получи до 1500 лв. Условието е тези хора да не са съкратени, за да могат след края на положението да върнат взетите заеми.

Хората трябва да кандидатстват пред търговските банки с трудовия си договор.

  1. Самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващите се лица имат възможност за три месеца да получат по 1500 лева заем, който ще е безлихвен. Лихвата по тези заеми е поета от държавата. Заемът ще бъде с гратисен период от пет години и срок на погасяване 10 години.

II. Безработни лица

Хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, ще имат право на един кредит до 4500 лв. Това предвижда одобрената от правителството програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на заетостта и икономическото благосъстояние на трудещите се в ситуация на рязък спад в икономическата активност, затваряне на предприятия, опасност от масови фалити, междуфирмена и публична задлъжнялост.

За кредита ще може да кандидатства до 31 декември 2020 година, като не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането му. Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Хората ще имат право на предсрочно погасяване на дълга без да се дължи такса/комисиона за това.

Свържете се с нас

Подобни статии