10 СТЪПКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ФИРМА

Здравейте бъдещи предприемачи, всеки от вас си задава въпроса кои са Стъпките при откриване на фирма и как мога най- лесно да си открия фирма.

Когато стратирате собстен бизнес сигурно сте затрупани с много задачи и въпроси и един от най-важните е как да открия фирма. Ето тук ще ви дам отговор на въпроса кои са 10-те стъпки при регистрация на фирма.

1. Наясно сте с какво ще се занимавате.

 ЕООД – вие сте сам и имате целия капитал

ООД – състои се от двама или повече съдружници.

 ЕТ или свободна професия- ЕТ е остаряла форма и има недостатъци, като отговорност с цялото имущество. Свободната професия е подходяща за малки обеми-напр. Преводачи, дизайнери, психолози и др.

2. Изберете  име на фирмата. 

Ако е ЕООД или ООД може да го проверите в Търговския регистър дали името се повтаря. В случай, че много държите на едно име и то се повтаря, добавете цифра към него.

3. Адрес на фирмата – седалище и адрес на управление. 

Често са ми задавали въпрос: аз по лична карта съм на един адрес, но не съм там постоянно. Седалището може да е по вашата лична карта, а адресът на управление да е друг-там, където може да получавате кореспонденция.

4. Предмет на дейност на фирма.

Това е описание на дейностите, които може да извършва вашата фирма. На първо място в предмета на дейност се пише това, с което ще започвате. И след това се изброяват всички възможни бъдещи дейности. Добре е да имате повече възможности.

5. Капитал

Това са вашите дялове като съдружник. Например: ЕООД с капитал 100 лева. Имате 10 дяла по 10 лева капитал като управител на тази фирма ЕООД. Особеност тук е да се прецени размера на капитала. Обикновено това са парите, с които ще стартирате.

6. Управление

Когато се регистрира ЕООД има един съдружник и управител. Когато Има ООД, съдружниците си разпределят дяловете и управлението. Като един може да е управител, а друг не или и двамата да са управители.

7. Изготвяне на документите.

Необходимо е да се подготвят следните документи:

7.1 Заявление по образец.

7.2 Бележка за внесен капитал, издадена от банката при откриването на набирателна сметка.

7.3 Платежно нареждане за платена държавна такса.

7.4 Дружествен договор.

7.5 Протокол от Общото събрание на съдружниците.

7.6 Декларация по чл 13, ал 4 и ал 5 от Закона за Търговския регистър .

7.7 Декларации по чл 141, ал 8 и чл 142 от Търговския закон

7.8 Съгласие за приемане на управление и спесимен от подписа на управителя, заверени от нотариус.

Ако дейността на фирмата изисква лиценз, се прилага и лиценз или разрешение.

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е най-популярният тип търговско дружество, регистрирано в България.

При регистрация на ЕООД има няколко разлики: 

  • Вместо Дружествен договор, се прилага Учредителен Акт
  • Вместо Протокол от Общото събрание, се прилага Учредителен протокол.

Изготвянето на документите има своите специфики, затова е препоръчително да се направят от специалист.

7.9 Внасяне на капитала.

Избраният размер на капитала се внася в банка по избор и това става с екземпляр от дружествения договор.От банката ще ви дадат платежно.

7.10 Заверка на подписи пред Нотариус.

С документа съгласие за приемане на управление се полагат лично подписите пред нотариус.

7.11 В Търговския регистър се подават всички документи след платена държавна такса.

Може да подадете документите на място в Търговския регистър или онлайн с електронен подпис.


8. Колко ще ми струва регистрацията на фирма?

Таксите са следните: 

  • В банката – 20 лева за откриване на набирателна сметка. Там трябва да внесете и капитала, който сте определили-по нашия пример_100 лева.Тези 100 лева после остават във фирмата и не се губят. Също така може да ги изтеглите след това, но трябва да ги имате когато отивате в банката.
  • Такса при нотариуса – около 8 лева на подпис.
  • Държавна такса в Търговския регистър-110 лева, а ако е онлайн-55 лева.
  • Допълнителна такса има, ако искате да запазите име- 40 лева на име или 20 лева , ако е онлайн с електронен подпис. 

9. Заключение

В България може да ви отнеме около 3 дни да си откриете фирма. Може и онлайн бързо и лесно .

Най- често срещаните видове са ЕООД и ООД. 

С регистрацията на фирмата при подаването на документите можете и направите регистрация по ДДС.

Подготовката на документите е най-важна и с нея се поставят основите на фирмата ви и цялата дейност нататък.

Счетоводна къща SLZ е насреща – потърсете ни за консултация!