View Sidebar

Публикуване на годишни отчети

Съгласно Закона за счетоводството – чл.40, ал.1,т.3 предприятията, които не публикуват годишни отчети в Търговския регистър публикуват своите годишни отчети чрез икономическо издание или чрез интернет до 30.06. на следвашата година.

Предприятия, които следва да публикуват Годишни отчети в икономическо издание или Интернет за срок от 3(три) години:

  • Неперсонифицираните дружества – ДЗЗД и ГД по ЗЗД;
  • Всички ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза;
  • Търговските представителства;
  • Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър;

Годишни отчети за 2013г.

Годишни отчети за 2014г.

Годишни отчети за 2019 г.