View Sidebar

Местни данъци

Местните данъци се налагат от общинските администрации. Общинският съвет определя размера на данъците в определените в закона граници.

Част от тях са:

Данък при възмездно придобиване на имущество

Данъкът при възмездно придобиване на имущество се дължи при прехвърляне право на собственост или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, както и при прехвърляне на превозни средства.

Данъкът е със ставка от 0,1 до 3% (определя се от всяка община), като се облага по-високата стойност между уговорената цена и данъчната оценка на недвижимия имот, съответно върху застрахователната оценка на превозното средство.

Данък върху превозните средства

Данъкът върху превозните средства се дължи за пътни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, регистрирани в съответния местен регистър.

Данъкът се определя в зависимост от вида на превозното средство и спецификациите му.

Патентен данък

Патентният данък е годишен данък, който се дължи от физическите лица (включително извършващите дейност като еднолични търговци), които упражняват определени предвидени в закона дейности.