View Sidebar

Административно-правни услуги

Административни услуги:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции.
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Изготвяне на договори и други документи.
 • Публикуване на ГФО
 • Изготвяне на ГФО за неработещо дружество и подписване с електронен подпис.
 • Регистрация на фирми, регистрации по ЗДДС, Инспекция по труда, Комисия за защита на лични данни.
 • Предоствяне на данъчен адрес.

Правни услуги:

Правните услуги се извършват от юристи, с които счетоводната къща работи и има дългосрочни отношения в областта на експертното данъчно консултиране.

 • Устни правни съвети, консултации и становища;
 • Писмени правни консултации и становища по зададена тема.
 • Абонаментна правна помощ по договор – включва устни и писмени консултации, изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции, изготвяне на договори, анекси, споразумения и т.н.
 • Водене на съдебни дела.