View Sidebar

Счетоводни услуги

Комплексната услуга е в помощ и носи най-голяма полза като възвръщаемост на Вашата инвестиция. Чрез договорни отношения определяме обхвата на работа.

Винаги се стремим да даваме повече – разглеждаме и най-дребните детайли от дейността на фирмата, за да спестим финансов ресурс. Вие печелите време и се съсредоточавате върху визията и растежа на бизнеса си, a наша грижа и отговорност остават Вашето счетоводство, планирането и точно определяне на данъците.

В днешно време въпреки трудните икономически условия за бизнеса, той не може да се лиши от счетоводни услуги. За съжаление бюрократичната тежест е голяма, а санкциите са в четирицифрени числа. Много ръководители споделят, че са претърпели сериозни загуби и неприятности заради непрофесионално отношение на счетоводителите им. Това са примери на пропуснати срокове, забава или липса на предварително осведомяване за състоянието на фирмите.

Неправилният избор на счетоводител ще доведе след себе си непредвидими последствия и финансови загуби.

Правилният избор на счетоводител или счетоводна кантора означава той да бъде дясна ръка на ръководството и да го подпомага като дава предварителна информация, сигурност и гаранция.

С нас печелите финансова изгода, сигурност, спокойствие и информираност по всяко време.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съответстваща на вида на извършваната дейност на фирмата;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване по електронен път на декларации по Закона за Данък добавена стойност и VIES декларации, Интрастат декларации;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Регулярно предоставяне на отчети, полезни справки, данни за ръководството;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Счетоводно консултиране;
 • Инвентаризиране на активи и пасиви.