View Sidebar

ТРЗ и личен състав

Чрез тази услуга осъществяваме всичко, което е нужно за хората, които с труда си участват в дейността на фирмата. В последно време наблюдаваме тенденцията по-големи фирми да възлагат този вид дейност на външен изпълнител, тъй като е доста трудоемка и изисква квалифицирани и опитни специалисти. Изнесената т.нар. „пейрол“ услуга спестява повече от половината от реалните разходи за поддържане на вътрешен специалист.

В продължение на 14 години се срещаме с разнообразни казуси – решили сме много проблеми и предлагаме решения за всички въпроси в сектор „Човешки ресурси“.

  1. Консултации по тудовото и осигурителното законодателство;
  2. Създаване на трудово досие на всеки работник;
  3. Изготвяне на договори, споразумения, сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.;
  4. Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати;
  5. Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения;
  6. Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки;
  7. Изготвяне и предаване на декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП;
  8. Изготвяне на потребителски справки за ръководството и счетоводството на клиента;
  9. Представителство по време на ревизии и одиторски проверки;
  10. Изготвяне на нужните справки за служителите при напускане и пенсиониране.

За улеснение е възможно приемането на документите за личния състав от офиса на клиента.