View Sidebar

Преки данъци

Това са данъци, които се начисляват и приспадат директно от приходите на данъкоплатците. Такъв данък е данък общ доход за физическите лица, както и корпоративния данък. В България преките данъци играят второстепенна роля.

Такива данъци са:

Данък върху доходите на физическите лица;

Данък при източника;

Корпоративен данък;

Осигурителни вноски.