View Sidebar

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, предлагани от Счетоводна къща SLZ:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съответстваща на вида на извършваната дейност на фирмата;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Водене на материални запаси и използване на складова програма;
 • Изготвяне на калкулации и формиране на себестойност
 • Изготвяне и подаване по електронен път на декларации по Закона за Данък добавена стойност и VIES декларации, Интрастат декларации;
 • Tекущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Регулярно предоставяне на отчети, полезни справки, данни за ръководството;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Счетоводно консултиране;
 • Инвентаризиране на активи и пасиви.

 

Свържете се с нас