Вътрешнофирмен одит

Нашите услуги за компетентно вътрешнофирмено одитиране осигуряват задълбочен преглед и подобрение на вътрешните процеси във вашата компания. Вътрешнофирменият одит е дейност, при която външен на Счетоводна къща SLZ клиент желае да провери състоянието на фирмата си: коректното водене на счетоводството, финансовото състояние и различни показатели, с цел да разбере от независим източник има ли резерви, грешки и/или пропуснати срокове. Със стриктен анализ и експертни препоръки, ние помагаме за оптимизирането на вашите операции и повишаването на ефективността. Доверете се на нашия опит, за да гарантирате стабилност и растеж на вашия бизнес.

Услугите, които предлага Счетоводна къща SLZ, свързани с вътрешнофирмения одит включват:

  • Проверка на предоставената документация и начина на отчитане на приходи, разходи, разчети, изчисляване на данъци, водене на дълготрайни активи, оценяване на материални запаси и тяхното движение;
  • Анализ на основните финансови показатели;
  • Изготвяне на доклад с констатации и препоръки за решения на евентуални проблеми и подобряване дейността на дружеството;
  • Изправяне на счетоводни грешки, съобразено с НСС – когато клиентът има необходимост.