View Sidebar

Вътрешнофирмен одит

Вътрешнофирмен одит – дейност, при която външен на Счетоводна къща SLZ клиент желае да провери състоянието на  фирмата си: коректното водене на счетоводството, финансовото състояние и различни показатели, с цел да разбере от независим източник има ли резерви, грешки и/или пропуснати срокове.

  • Проверка на предоставената документация и начина на отчитане на приходи, разходи, разчети, изчисляване на данъци, водене на дълготрайни активи, оценяване на материални запаси и тяхното движение;
  • Анализ на основните финансови показатели;
  • Изготвяне на доклад с констатации и препоръки за решения на евентуални проблеми и подобряване дейността на дружеството;
  • Изправяне на счетоводни грешки, съобразено с НСС – когато клиентът има необходимост.

 

Свържете се с нас